สุทธิพงษ์แอร์บ้าน จานดาวเทียม มหาสารคาม กฏหมายแรงงาน เกี่ยวกับอาชีพช่า...
ReadyPlanet.com


กฏหมายแรงงาน เกี่ยวกับอาชีพช่างไฟ
avatar
Admin


ว่าด้วยกฏหมาย แรงงาน
เกี่ยวกับช่างไฟต้องมีใบรับรองความรู้ความสามารถ และบัตรประจำตัว กระทรวงแรงงานประกาศกฏหมาย ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมีบัตรประจำตัว ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 บาท

9999999

เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ โดยกำหนดให้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับดังกล่าว กำหนดให้มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 365 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

บทนิยาม
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การแก้ปัญหาข้อบกพร่อง และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ(Circuit breaker) และฟิวส์เป็นต้น
2. งานเดินสายไฟด้วยเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
3. งานเดินสายไฟด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า

4. งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า
5. งานต่อตัวนำต่างๆ
6. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

ทั้งนี้หากช่างไฟฟ้าฝ่าฝืนไม่มีบัตรประจำตัว จะมีความผิดปรับไม่เกิน 5,000 บาท นายจ้างที่จ้างแรงงานที่ไม่มีบัตรประจำตัวช่างไฟฟ้า มีความผิดปรับไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งกฏหมายฉบับนี้ควบคุมผู้ประกอบอาชีพช่างไฟทุกคน

(ยกเว้นผู้ที่จบ วิศวะฯ และมีใบ กว. ช่างไฟฟ้ากำลัง)

คุณสมบัติผู้ที่จะยื่นขอบัตรประจำตัวช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
1. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปารประเมิน
3. มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเข้ารับการประเมิน
1. แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
2. รูปถ่าย ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
3. สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
4. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน
5. ใบรับรองผ่านอบรม สัมนา และประสบการณ์ด้านอื่นๆ
6. สำเนาวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
1. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีประสบการการทำงานหรือปฏิบัติอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมิน
ผู้เข้ารับการประเมินต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 85 คะแนน ถึงจะได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คะแนนได้มาจาก

1. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 50 คะแนน
2. ประสบการณ์การทำงาน(มีหนังสือรับรองจากนายจ้าง) คุณวุติทางการศึกษา การอบรม สัมนา 25 คะแนน
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล ผ่านการสัมภาษณ์ 25 คะแนน

การติดต่อขอรับการฝึกมาตรฐาน
สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2019-10-26 23:28:37 IP : 182.232.198.3


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4187991)
avatar
Admin

ตัวอย่างสอบและปฏิบัติช่างเครื่องปรับอากาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-11-27 11:23:32 IP : 49.230.106.96[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล